2. Cơ cấu tổ chức công ty cổ phần Tin học Lạc Việt:
2. Cơ cấu tổ chức Thư viện công ty cổ phần Tin học Lạc Việt: